Veelgestelde vragen

Deze verzekering is bedoeld voor zowel professionals als particulieren woonachtig in Nederland.

Verzekeringnemers die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben of, indien het een rechtspersoon betreft, in Nederland zijn gevestigd kunnen een instrumentenverzekering bij ons aanvragen.

Vanaf de dag dat u uw woonadres niet langer in Nederland hebt kunnen wij geen dekking meer verlenen. Wij zijn dan genoodzaakt de verzekering per verhuisdatum te beëindigen.

Onder instrumenten wordt verstaan:

? constructies gebouwd met het doel muzikale tonen voort te brengen, of anderszins

muziek te maken met uitzondering van bijbehorende zaken

? Flightcases, hoezen, koffers, en ander verpakkingsmateriaal

Overige apparatuur wordt beschouwd als bijbehorende zaken. Onder bijbehorende zaken wordt verstaan:

? Geluidsapparatuur en toebehoren zoals: boxen, mengpanelen, microfoons, versterkers
? Lichtapparatuur en toebehoren
? Computers (w.o. mede begrepen tablets zoals de Ipads) voor de bewerking van muziek

? Kabels etc.Bijhorende zaken kunnen uitsluitend worden verzekerd indien instrumenten zijn verzekerd en dan tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor instrumenten.

Mocht het voorkomen dat de waarde van de bijbehorende zaken boven deze 20% uitkomen, kunt u voor deze apparatuur een apparatuurverzekering aanvragen via www.apparatuurverzekering.nl.

Bij het afsluiten van een verzekering zijn wij volgens de wet verplicht diverse controles uit te voeren zoals bijvoorbeeld een controle naar uw identiteit. Zodra wij de controles hebben uitgevoerd, en deze zijn positief afgerond, krijgt u van ons een bevestiging van de dekking en de ingangsdatum. Vanaf dat moment is uw instrument verzekerd. Uiteraard starten wij de controles direct nadat uw aanvraag is binnengekomen en zullen we, indien mogelijk, de door u aangegeven ingangsdatum hanteren.

Het instrument is verzekerd wanneer deze uit de auto wordt gestolen en sporen van inbraak aantoonbaar zijn wanneer u:

 • -genoodzaakt bent deze tijdens uw dagelijkse werkzaamheden of activiteiten in de auto achter te laten;
 • -het instrument heeft achtergelaten in een auto die staat geparkeerd in een goed afgesloten gebouw en er sprake is van inbraak;
 • -het instrument heeft achtergelaten in een auto uitgerust met een alarmsysteem en deze was ingeschakeld;

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig genoeg bent geweest om diefstal van het instrument te voorkomen. Dit houdt in dat u passende maatregelen moet hebben genomen om diefstal te voorkomen. Zoals het uit het zicht opbergen van de instrumenten in de auto.

De vraag is natuurlijk of het verstandig is kostbare instrumenten in de auto achter te laten.

U dient het risico zoveel mogelijk beperken door zo min mogelijk achter te laten in de auto of minder mee te nemen als dit kan. De auto wordt niet gezien als ‘opslagruimte’ voor instrumenten, maar meer als tijdelijke noodvoorziening wanneer er geen betere opbergmogelijkheid voorhanden is. 

Het uitlenen van uw instrument aan bijvoorbeeld een collega, familielid of vriend is meeverzekerd. Verhuur kan als aanvullende dekking worden meeverzekerd.

De instrumenten van inwonende gezinsleden kunnen op één verzekering worden verzekerd mits het een particuliere polis betreft.

Als u zakelijk verzekerd bent is uw instrument ook verzekerd wanneer u het instrument particulier gebruikt. Dit geldt ook andersom. 

Er geldt geen afschrijvingsregeling maar het verzekerde bedrag kan wel door een expert worden getoetst. 

Als u bij ons zakelijk bent verzekerd kunt u (in de meeste gevallen) de BTW verrekenen. U geeft de verzekerde waarde dan exclusief BTW bij ons op.

Als u bij ons particulier bent verzekerd, geef u de verzekerde waarde inclusief BTW op.

Wanneer u zakelijk bent verzekerd en de verzekerde waarde toch inclusief BTW hebt opgegeven terwijl u de BTW kunt verrekenen, krijg u in geval van schade het schadebedrag exclusief BTW uitgekeerd.

Het is belangrijk dat de waarde bij het aanvragen van de verzekering, of het opnemen van een instrument in de verzekering, is onderbouwd d.m.v. een taxatierapport of aankoopfactuur.

Deze aanvullende verzekering dekt eveneens het risico van het professioneel verhuren van instrumenten (in eigendom) aan derden. Deze dekking is (zoals ook op onze website staat aangegeven) uitsluitend bedoeld voor incidenteel verhuur van de voor eigen gebruik bedoelde instrumenten aan derden. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25%.

Bij het aanvragen van de verzekering vragen wij u naar het gebruik. U kunt hier kiezen voor beroepsmatig of amateur. Onder beroepsmatig wordt verstaan dat u het instrument professioneel gebruikt en u hiermee een inkomen verdient. Onder amateur wordt verstaan dat u instrumenten bespeelt uit liefhebberij.

Wanneer u bij gebruik heeft gekozen voor amateur kunt u bij doelgroep kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • -Amateurorkest/ HaFaBra (Harmonie, Fanfare, Brassband)
 • -Bandleden
 • -Thuisgebruik

Wanneer u bij gebruik heeft gekozen voor beroepsmatig kunt u bij doelgroep kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • -Bandleden
 • -Eigenaar geluidsstudio
 • -Eigenaar muziekschool
 • -Orkestleden
 • -Student conservatorium

Wanneer een combinatie van het gebruik van toepassing is kiest u de optie waar het meeste gebruik van wordt gemaakt.

In het onverhoopte geval van schade verzoeken wij u de schade te melden via het online schadeformulier op onze website...

Ook ontvangen wij graag:

 • de aankoopnota van het beschadigde instrument;
 • de aankoopnota van het (eventueel) vervangende instrument;
 • gespecificeerde reparatienota, indien reparatie niet mogelijk is dan een verklaring waaruit blijkt dat de reparatiekosten de verzekerde waarde te boven gaan.
 • kopie aangifte.

De documenten kunt u toevoegen aan het online schadeformulier of per e-mail sturen aan . schade@instrumentenverzekering.nl

Log in via https://www.mijn-verzekeringen.nl/DSV2/Login.aspx

1.Klik op ‘polisoverzicht’

2.Klik op polis details ‘openen’

3.Klik op ‘polis wijzigen’

4.De wijzigingsdatum staat standaard op vandaag, u kunt ook een datum in de toekomst opgeven

5.Vul de reden wijziging in: wijziging verzekerde objecten of wijziging dekking

6.U kunt bij ‘Object gegevens’ nieuwe instrumenten invoeren en klik dan op ‘toevoegen’. U kunt instrumenten afvoeren door erachter op ‘verwijderen’ te klikken. Voor het aanpassen van een instrument dien u het instrument te verwijderen en opnieuw in te voeren.

7.Als u klaar bent, klik dan op wijziging verzenden

Na de verzending ontvang u een bevestigings e-mail, ontvang u deze niet dan is de wijziging niet succesvol verzonden!

U kunt de gewijzigde instrumentenlijst online pas terugzien als wij de wijziging hebben verwerkt.

Na 12 maanden kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering wordt dan 30 dagen na de datum van opzegging beëindigd. Dat kan door een brief of een e-mail te versturen naar info@instrumentenverzekering.nl

Poliskosten maken naast de premie en assurantiebelasting deel uit van het uiteindelijke bedrag dat u betaalt voor de instrumentenverzekering.

Bij wijzigingen waarvoor een polisblad wordt afgegeven brengen wij € 5,00 poliskosten in rekening wanneer u door middel van automatische incasso betaalt. Betaalt u op een andere manier dan bedragen de poliskosten € 10,00. 

Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht hebt in de dienstverlening die wij bieden. Op onze dienstverlening als bemiddelaar in verzekeringen is de Wet op financieel toezicht van toepassing. Belangrijk aandachtspunt in deze wet is transparantie over de dienstverlener en zijn dienstverlening. Dit komt tot uiting in een aantal informatieverplichtingen. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij de DSV Verzekeringen dienstenwijzer opgesteld. Met deze dienstenwijzer geven wij u vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat u wel en wat u niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Bekijk hier de dienstenwijzer....

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dit is om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Wij dienen daarom te checken of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Ook particulieren worden gecheckt.

Het UBO-register is in principe geen openbaar register, het is toegankelijk voor:

De bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden van de EU;

Partijen die de identiteit van hun cliënten moeten controleren (bv. banken, verzekeraars, notarissen en advocaten).

Andere belangstellenden kunnen ook toegang krijgen tot het UBO-register als zij een aantoonbaar gerechtvaardigd belang hebben.

Mocht blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, dan mag uw verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een polis niet af te sluiten dan wel te beëindigen.

De wettelijke bedenktijd op deze verzekering bedraagt 14 dagen. Ingaande vanaf het moment dat u de polis hebt ontvangen. Op basis van de wettelijke bedenktijd kan de afgesloten verzekering zonder opgave van redenen kosteloos worden beëindigd. 


Indien u op de wettelijke bedenktijd beroept wordt de verzekering per ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest. De verzekering is immers met terugwerkende kracht per ingangsdatum beëindigd.